Oikea johtaminen ja strateginen valinta?!

Tarvitaanko liiketoimintajohtamista? Syntyykö talouskasvua? Syntyykö lapsia riittävästi? Voidaan kysyä, onko liiketoimintajohtamisella, talouskasvulla ja syntyvyyden kasvulla yhteyttä keskenään? Kyllä on! Keskeinen elementti tässä kontekstissa on yhteisen tahtotilan löytäminen/aikaansaaminen. Strategisten valintojen tekeminen ja edelleen strategisten tavoitteiden toteutumisen mittaaminen ja arviointi voisivat mennä, vaikka näin:

- liiketoiminnan johtamisessa (=liikkeenjohtamisessa) tarvittavien taitojen kehityksen voisi toteuttaa antamalla useammalle johtajalle/esimiehelle tarkoitetut ja strategisessa johtamisessa tarvittavat tavoitteiden saavuttamisen työkalut ja näkökulmia tarjoavat valmennusohjelmat

- talouskasvun johtamiseen voisi liittää kansantalouden tilinpitoon liittyvä kansantalouden tuotantovirran arvoa mittaava nimellinen BKT (=bruttokansantuote), joka saadaan laskemalla yhteen yritysten arvonlisäykset tietyltä ajanjaksolta. Nimellisen BKT:een avulla voidaan approksimoida (=likiarvoistaa) reaalista BKT:tta, eli kansantalouden tulovirtaa

- syntyykö lapsia riittävästi? -kysymystä voisi tarkastella myös kansantalouden näkökulmasta: tällä hetkellä suomalaiset (naista kohti) synnyttävät keskimäärin 1,43 lasta (v.2018) elinaikanaan, kahdeksan vuotta sitten vastaava hedelmällisyysluku oli 1,87 (v. 2010). On laskettu, että kolmannesvauvamäärien vähennyksessä tarkoittaa 1,3 miljardin alijäämän lisäystä julkisen talouden alijäämään

Edellisestä voitaisiin vetää johtopäätöksenä, että suomalaisissa on paljon potentiaalisia kansalaisia johtamisen, talouskasvun ja syntyvyyden kasvun sektoreilla. Ja he voisivat ”synnyttää” kasvua, kun toimintojen johtaminen on oikein ja tehokkaasti hoidettua.

Liiketoimintajohtamisen perustekijät edellyttävät toimivia markkinoita. Eli markkinoita, joilla vallitsee kysynnän ja tarjonnan laki ja markkinoilla on havaittu markkinarako. Liiketoiminnan johtaminen on kokonaisuus, joka on muodostunut toiminta-ajatuksen pohjalta. Tämä kokonaisuus käsittää liiketoimintaympäristön, kyvyn asettaa ja nähdä strateginen toimintakehikko, ymmärtää strategisten markkinoiden merkitys ja tehdä toimintasuunnitelmat, siis luoda strategia näiden pohjalta. Liiketoiminnan, pitkän ajan, tavoitteiden toteuttaminen edellyttää strategista johtamista.

Tehokas johtaminen/oikea strateginen valinta asettaa meille yksittäisille kansalaisille monenlaisia haasteita, eikä niistä vähäarvoisin haaste ole syntyvyyden saaminen kasvu-uralle. Nyt, kun monet eri tahot arvioivat taloudellisen kasvun näyttävän hiipumisen merkkejä, niin voitaisiko tätä hiipumista “korjata” #kolmannesvauvamäärän kasvulla, joka tarkoittaa 1,3 miljardin lisäystä julkiselle taloudelle - siis oikealla strategisella valinnalla. :)